logo Nye metoder

ID2019_131

Glasdegib (Daurismo)

Til behandling av akutt myelogen leukemi (AML).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.12.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_131
Om metoden
Legemiddel som førstelinjebehandling av pasienter med tidligere ubehandlet AML (de novo eller sekundær) som tillegg til mindre intensiv behandling når intensiv kjemoterapi er uegnet.

 

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken kan sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 109 -23. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for glasdegib til førstelinjebehandling av pasienter med tidligere ubehandlet AML (de novo eller sekundær), som tillegg til mindre
intensiv behandling når intensiv kjemoterapi er uegnet.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 013-20.

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023)
 

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2021_131 Glasdegib til førstelinjebehandling av pasienter med tidligere ubehandlet AML (de novo eller sekundær), som tillegg til mindre intensiv behandling når intensiv kjemoterapi er uegnet er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 115-2023.