logo Nye metoder

ID2022_147

Glofitamab (Columvi)

Behandling av voksne med residiverende/refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere tidligere systemiske behandlingslinjer.
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
03.11.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_147
Om metoden
Legemiddel (infusjonsvæske) til behandling av en type lymfekreft.

​​Metodevarsel​ (publisert 07.11.2022)​

Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for glofitamab til behandling av voksne med residiverende / refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere tidligere systemiske behandlingslinjer. Det er ønskelig at leverandør leverer dokumentasjon til det nordiske samarbeidet FINOSE. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 213-22. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2022
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) og tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
03.11.2023

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt og validert dokumentasjon fra legemiddelfirma og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.​