logo Nye metoder

ID2019_140

Guselkumab (Tremfya) - Indikasjon II

Behandling av voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt som har hatt utilstrekkelig respons på eller som ikke har tålt tidligere behandling med sykdoms-modifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.12.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_140
Om metoden
Psoriasisartritt er en autoimmun, inflammatorisk sykdom, noe som betyr at immunforsvaret angriper kroppens eget vev.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.2020)
Bestillerforum RHF opprettholder tidligere beslutning om forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (A).

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (23.11.2020) finner du her, se sak 208-20.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Oppdatert 21.05.2021*
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (A)gjennomføres ved Statens legemiddelverk for guselkumab (Tremfya) til behandling av voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt som har hatt utilstrekkelig respons på eller som ikke har tålt tidligere behandling med sykdoms-modifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).


Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 020-20.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (A)gjennomføres ved Statens legemiddelverk for guselkumab (Tremfya) til behandling av psoriasisartritt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Forenklet metodevurdering (A)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
26.02.2021
Ferdigstilt
24.06.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 02.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.
Prisnotat​ (datert 21.06.2022)
Prisnotat (datert 04.08.2022)
 

Beslutning

Beslutning tatt
29.08.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.08.2022)

    1. Guselkumab (Tremfya) innføres til behandling av voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt som har hatt utilstrekkelig respons på eller som ikke har tålt tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Guselkumab (Tremfya) skal inngå i anbud og kan tas i bruk fra anbudsstart 01.02.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.08.2022 under sak 103-2022.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

  1. Guselkumab (Tremfya) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt som har hatt utilstrekkelig respons på eller som ikke har tålt tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs). 
  2. Prisen er for høy sammenlignet med andre godkjente behandlingsalternativer.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 122-2021.​