logo Nye metoder

ID2017_065

Guselkumab (Tremfya)

Behandling av moderat til alvorlig psoriasis
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_065
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av moderat til alvorlig psoriasis

​Metodevarsel

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.12.2017
Ferdigstilt
19.04.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 03.05.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Prisnotat (datert 04.08.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
29.08.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.08.2022)

    1. Guselkumab (Tremfya) innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Guselkumab (Tremfya) skal inngå i LIS2306b TNF BIO med oppstart 01.02.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.08.2022 under sak 104-2022.

 

Det interegionale fagdirektørmøtet (26.08.2019)

Firmaet har gitt et nytt pristilbud, men det er ikke grunnlag for å fremme saken for Beslutningsforum.

 

Det interegionale fagdirektørmøtet (28.01.2019)

Firmaet har tilbudt ny pris, men det er ikke grunnlag for å fremme saken for Beslutningsforum.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.05.2018)

​Guselkumab (Tremfya) innføres ikke nå til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet av anbudsprosessen skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder, når denne er gjennomført.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.05.2018 finner du her, se sak 58-2018.