logo Nye metoder

ID2022_085

Histamin (Ceplene)

Vedlikeholdsbehandling for voksne med akutt myeloid leukemi (AML) (se full indikasjontekst under).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_085
Om metoden
Legemiddel til behandling av en sjelden sykdom. Akutt myeloid leukemi (AML) er en type blodkreft.

​​I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

Prisnotat (publisert 22. juni 2022)


Fullstendig indikasjonstekst

Vedlikeholdsbehandling indisert for voksne med akutt myeloid leukemi (AML) i første remisjon som samtidig behandles med interleukin-2 (IL-2). Effekten av Ceplene er ikke godt nok dokumentert hos pasienter over 60 år.

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06​.2022)​

Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

1. Histamin (Ceplene) innføres til bruk ved akutt myelogen leukemi.

2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.

3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.​