logo Nye metoder

ID2015_015

Hjemmehemodialyse

Evaluere bruk av hjemmehemodialyse
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
28.04.2015
Sendt inn av
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
ID-nummer
ID2015_015
Om metoden
Bruk av hjemmehemodialyse

Beslutning i Bestillerforum RHF (01.06.2015)

Bestillerforum RHF tilrår at Kunnskapssenteret sin rapport fra 2013 "Effekt og kostnadseffektivitet av ulike dialysemetoder hos pasienter med alvorlig nyresvikt i Norge" kan legges til grunn for videre beslutning i RHF-strukturen. Det er derfor ikke behov for å gjennomføre en metodevurdering ved Kunnskapssenteret. Saken sendes til beslutning.

​Forslag

Beslutning

Beslutning tatt
25.06.2015
Ansvarlig
Fagdirektørene i RHFene

Rapporten er vurdert i fagdirektørmøtet i sak 116/2015. Fagdirektørene vurderte at dette behandlingsalternativet er godkjent og brukes. Den trenger derfor ikke besluttes innført, det blir ikke gitt en anbefaling til Beslutningsforum. Fagdirektørene vil vurdere å fremme en sak for de administrerende direktørene.

Foreløpig avventes en vurdering i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten.