logo Nye metoder

ID2019_091, ID2020_023

Humanfibrinogen (Fibryga) - Indikasjon II

Komplementær behandling ved ukontrollerte, alvorlige blødninger hos pasienter med ervervet hypofibrinogenemi samt behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.08.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk og Leverandør, Octapharma A.S
ID-nummer
ID2019_091, ID2020_023
Om metoden
Legemiddel (intravenøst eller injeksjon) til behandling av blødersykdom som skyldes mangel på stoffet fibrinogen i blodet.

​Metodevarsel

Forslagsskjema (18.03.2020)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)

Forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet
(A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for humanfibrinogen (Fibryga) som komplementær behandling ved ukontrollerte, alvorlige blødninger hos pasienter med ervervet afibrinogenemi samt behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 087-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2019) 

Forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for humanfibrinogen (Fibryga) som substitusjonsbehandling ved ukontrollerte, alvorlige blødninger hos pasienter med ervervet fibrinogenmangel. Statens
legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF, LIS samarbeider og melder tilbake til Bestillerforum RHF.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 155-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.10.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
28.09.2020
Ferdigstilt
09.02.2021

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 14.02.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Prisnotat (Oppdatert 07.05.2021)

Beslutning

Beslutning tatt
21.06.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

    1. Fibryga (humanfibrinogen) innføres til komplementær behandling ved ukontrollerte, alvorlige blødninger hos pasienter med ervervet hypofibrinogenemi samt behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk ved oppstart av ny innkjøpsavtale med planlagt start 01.09.2021.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 082-2021.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.03.2021)

1. Fibryga innføres ikke som komplementær behandling ved ukontrollerte, alvorlige blødninger hos pasienter med ervervet hypofibrinogenemi, og ikke til behandling eller perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi.

2. Det vurderes ikke å være fordeler ved behandling med Fibryga som kan tilsi at dette legemiddelet kan ha en høyere pris enn andre behandlingsalternativer i klinisk bruk ved hypo- eller afibrinogenemi.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.03.2021 under sak 024-2021.