logo Nye metoder

ID2017_103

Humant fibrinogen og humant trombin (VeraSeal)

Legemiddel for å oppnå lokal stans av blødning (hemostase) under kirurgi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.11.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_103
Om metoden
Legemiddel for å oppnå lokal stans av blødning (hemostase) under kirurgi

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020) 

Bestillerforum RHF ber om at et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 129-20 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering men ber Statens legemiddelverk om å undersøke kostnadene for metoden og om det er mulig å gjøre en forenklet metodevurdering.

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 183-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.08.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
03.11.2020
Ferdigstilt
16.11.2020

Prisnotatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 23.11.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
14.12.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2020)

1. Humant fibrinogen og humant trombin (VeraSeal) innføres for å oppnå kontroll av lokal blødning (hemostase) under kirurgi.

2. Det forutsetter lik eller lavere pris enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. mars 2021.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2020 under sak 123-2020.