logo Nye metoder

ID2020_114

Humant immunglobulin

Effekt og forbruk ved ulike bruksområder/indikasjoner
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.11.2020
Sendt inn av
Fagdirektørene i RHF-ene
ID-nummer
ID2020_114
Om metoden
Immunglobuliner er en gruppe proteiner i blodet som virker som antistoffer. Antistoffer er av livsviktig betydning i kroppens forsvar mot infeksjoner.

​​​Beslutning i Bestillerforum (13.12.2021)

Bestillerforum for nye metoder tar kartleggingsoversikten fra Folkehelseinstituttet til orientering og gir ikke ytterligere oppdrag om nasjonal metodevurdering. Saken oversendes til de regionale helseforetakene som vurderer den videre håndteringen.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (31.05.2021) finner du her, se sak 242-21

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.2020) 

Forenklet metodevurdering type D (kartlegging) som tar utgangspunkt i effektdokumentasjon for ulike bruksområder/indikasjoner for humant immunglobulin gjennomføres ved Folkehelseinstituttet. I lys av forventet
global mangel bør metodevurderingen se særlig på områder med økt forbruk og der det er stor variasjon i forbruk mellom helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF, LIS bidrar inn i arbeidet.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her.  Se sak 210-20 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.11.2020
Type
Forenklet metodevurdering type D (kartlegging)
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
03.03.2021
Ferdigstilt
13.12.2021

​​Bestillerforum drøftet kartleggingsoversikt fra Folkehelseinstituttet i møtet 13.12.2021. Kartleggingen er den 16.12.2021 sendt til de regionale helseforetakene som vurderer den videre håndteringen.

Metodevurdering (kartleggingsoversikt)

 

Beslutning

Beslutning tatt
17.01.2022
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (17.01.2022)

Helse Midt-Norge RHF tar med seg innspillene fra møtet og følger opp saken.

Med bakgrunn i påvist uønsket variasjon i forbruk bes det om at det opprettes grupper for de ulike spesialitetene som gir en skriftlig tilbakemelding på hvordan bruken av immunglobulin kan samstemmes og reduseres. Det må også framkomme hvordan det kan prioriteres i en eventuell mangelsituasjon.