logo Nye metoder

ID2022_086

Hydrokortison (Alkindi, Plenadren)

Behandling av binyrebarkinsuffisiens (se full indikasjonstekst under).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_086
Om metoden
Legemiddel til behandling av en sjelden sykdom. Peroral bruk. Binyrebarkinsuffisiens (Binyrebarksvikt) er en tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

​​​I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

Prisnotat (publisert 20. juni 2022)

Fullstendige indikasjonstekster for hydrokortison (Alkindi, Plenadren):

Alkindi: Substitusjonsbehandling av binyrebarkinsuffisiens hos
spedbarn, barn og ungdom (fra fødsel til <18 år).

Plenadren: Behandling av binyrebarkinsuffisiens hos voksne.

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06​.2022)​

Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

1. Hydrokortison (peroral bruk) (Alkindi, Plenadren) innføres til bruk ved binyrebark-insuffisiens.
2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.

3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.​