logo Nye metoder

ID2021_072

Hydrokortison (Efmody)

Behandling av medfødt binyrebarkhyperplasi hos ungdom ≥12 år og voksne
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.04.2021
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_072
Om metoden
Legemiddel (kapsel) for å erstatte manglende kortisolproduksjon ved binyrebarkhyperplasi.

Metodevarsel (v. 11.05.2021)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)
En forenklet metodevurdering med vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for hydrokortison (Efmody) til behandling av medfødt binyrebarkhyperplasi hos ungdom ≥12 år og voksne. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her​, se sak 115-21

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) og prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
09.09.2021
Ferdigstilt
23.02.2022

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 28.02.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (utkvittert og publisert 09.02.2022)

Prisnotat (datert 23.02.2022)​​​

Beslutning

Beslutning tatt
21.03.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.03.2022)

  1. Hydrokortison (Efmody) innføres til behandling av medfødt binyrebark-hyperplasi hos ungdom ≥12 år og voksne.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Under forutsetning av at Efmody markedsføres i Norge før 01.04.2022, kan behandlingen tas i bruk fra 15.04.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.03.2022 under sak 037-2022.