logo Nye metoder

ID2021_004

Hydroksykarbamid (Siklos)

Behandling av alvorlig kronisk anemi hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av sigdcellesykdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_004
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av alvorlig kronisk anemi (hemoglobinnivå < 6 g/dL eller < 7 g/dL med dårlig klinisk eller funksjonell toleranse) hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av sigdcellesykdom.

​Metodevarsel

Besluting i Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)

Indikasjonen i oppdraget har ikke fått godkjenning i EMA.
Beslutning
Oppdraget avbestilles. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum (14.02.2022) finner du her, se sak 038-22.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for hydroksykarbamid (Siklos) til behandling av alvorlig kronisk anemi hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av sigdcellesykdom.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (18.01.2021) finner du her, se sak 013-21.


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS

​Se beslutning i Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) over.

Link til sakspapirer og notat her (sak 038-22).

Beslutning

Beslutning tatt
21.03.2022
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (17.01.2022)

Det er bestilt et prisnotat for ID2021_004 Hydroksykarbamid (Siklos) til behandling av alvorlig kronisk anemi hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av sigdcellesykdom.

Under saksbehandlingen avdekket Sykehusinnkjøp at det ikke er gitt godkjennelse for indikasjonsutvidelse for denne aktuelle indikasjonen. Markedsføringstillatelse er hovedregelen for beslutning i Nye metoder. Når søknad om MT ikke er innvilget av EMA for aktuell indikasjon, medfører det at bestillingen avbestilles.

Konklusjon:
• Fagdirektørmøte vedtar at følgende oppdrag avbestilles: ID2021_004 Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for hydroksykarbamid (Siklos) til behandling av alvorlig kronisk anemi hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av sigdcellesykdom.
• Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.