logo Nye metoder

ID2020_019

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) - Indikasjon II

Behandling av kronisk strålecystitt etter kreftbehandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
04.03.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Haukeland universitetssykehus
ID-nummer
ID2020_019
Om metoden
Behandling hvor pasienten puster 100 % oksygen under forhøyet omgivelsestrykk i et trykkammer.

​Forslagsskjema

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet utarbeide en metodevurdering med forenklet metodikk og fokus på effekt og sikkerhet av hyperbar oksygenbehandling ved strålecystitt. Bestillerforum RHF ber videre Folkehelseinstituttet vurdere
om det er mulig å gjennomføre en forenklet helseøkonomisk vurdering og hvis det er gjennomførbart, inkludere en slik i metodevurderingen

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 084-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
25.05.2020
Ferdigstilt
06.11.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 12.11.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
14.12.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2020)

1. Hyperbar oksygenbehandling kan brukes ved behandling av kronisk strålecystitt, fortrinnsvis innen rammen av pågående klinisk studie.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2020 under sak 114-2020.