logo Nye metoder

ID2014_001

Ibrutinib (Imbruvica) - Indikasjon II

Til behandling av mantelcellelymfom (MCL)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.01.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo universitetssykehus HF
ID-nummer
ID2014_001
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av mantelcelle lymfom.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.03.2014)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.*

*Tidligere beslutning i Bestillerforum RHF (17.02.2014) var: "Ikke egnet for metodevurdering på nåværende tidspunkt. Utilstrekkelig dokumentasjonsgrunnlag"

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.03.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
02.07.2015
Ferdigstilt
11.01.2016

Hurtig metodevurdering (11.01.2016)


Notat (oppdatert versjon) (05.04.2017)*
*Notat ble klarert av Bestillerforum RHF den 15.05.2016 og sendt til beslutning. 

Prisnotat (datert 30.03.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær mantelcellelymfom 
    2. Betingelsene i nytt pristilbud aksepteres ikke.
    3. Prisen på legemiddelet er for høy i forhold til den dokumenterte kliniske nytten hos en eller flere av disse aktuelle pasientgruppene.
    4. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 068-2023.     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (09.06.2017):
Ibrutinib (Imbruvica®) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær mantelcellelymfom.

Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig til å beregne effektforskjeller mellom ulike behandlinger. Der har derfor heller ikke vært mulig å beregne kostnadseffektivitet.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 09.06.2017 finner du her, se sak 49-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2016):
Ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær mantelcellelymfom, men saken vil behandles på nytt etter at anbudet på kreftlegemidler er ferdig i august 2016.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2016 finner du her, se sak 26-2016.