logo Nye metoder

ID2015_010

Ibrutinib (Imbruvica) - Indikasjon III

Legemiddel (kapsel) til behandling ved Waldenströms makroglobulinemi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.04.2015
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, St Olavs Hospital
ID-nummer
ID2015_010
Om metoden
Legemiddel til behandling ved lymfekreftsykdom

​​​​​​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber om at oppdraget opprettholdes og at det gjøres en forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

Beslutning i Bestillerforum RHF (01.06.2015)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Ibrutinib (Imbruvica) ved Mb Waldenstrøm ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
05.06.2015
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
13.03.2020
Ferdigstilt
18.02.2022

Metodevurdering (28.02.2022)

Prisnotat​ (datert 18.02.2022)​

Prisnotat oppdatert (datert 30.03.2023)

 ​
 

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke som monoterapi til behandling av Waldenströms makroglobulinemi
    2. Betingelsene i nytt pristilbud aksepteres ikke.
    3. Prisen på legemiddelet er for høy i forhold til den dokumenterte kliniske nytten hos en eller flere av disse aktuelle pasientgruppene.
    4. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 068-2023.     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.03.2022)

  1. Ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab til behandling av Waldenströms makroglobulinemi. 
  2. Legemiddelkostnaden for Imbruvica er høy sammenliknet med andre behandlingsalternativer, og det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på en mulig helsegevinst for Imbruvica sammenliknet med behandlingsalternativene.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.03.2022 under sak 039-2022.