logo Nye metoder

ID2016_002

Ibrutinib (Imbruvica) - Indikasjon IV

Monoterapi eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
04.02.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_002
Om metoden
Legemiddel til behandling av voksne pasienter med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016)

Innspill fra kliniker (publisert 05052023)

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber om at oppdraget opprettholdes og at det gjøres en forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016).
Hurtig metodevurdering gjennomføres for Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.03.2016
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.12.2020

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ne) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 02.07.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 09.05.2022)

Prisnotat (datert 21.06.2022)

Prisnotat oppdatert (datert 30.03.2023)

 

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

  1. Ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke som monoterapi eller i kombinasjon med anti-CD20 til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53 mutasjon/11q-delesjon med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  2. Betingelsene i nytt pristilbud aksepteres ikke.
  3. Prisen på legemiddelet er for høy i forhold til den dokumenterte kliniske nytten hos en eller flere av disse aktuelle pasientgruppene.
  4. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 068-2023.     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

 

  1. Ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke som monoterapi eller i kombinasjon med anti-CD20 til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53 mutasjon/11q-delesjon med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).
  2. Legemiddelkostnaden for Imbruvica er for høy sammenliknet med andre behandlingsalternativer, når størrelsen på en mulig helsegevinst for Imbruvica tas i betraktning. 
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.


 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 166-20221.​