logo Nye metoder

ID2020_035

Ibrutinib (Imbruvica) - Indikasjon IX

Monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab eller obinutuzumab til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som i dag er egnet for å motta behandling med FCR (fludarabin, syklofosfamid og rituksimab).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
30.04.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_035
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling leukemi

​​​Bestillerforum for nye metoder (21.11.2022)
Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En hurtig metodevurdering (løp C) med vurdering av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet for ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab eller obinutuzumab til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som i dag er egnet for å motta behandling med FCR (fludarabin, syklofosfamid og rituksimab). En separat subgruppeanalyse for pasienter med umutert IGHV kan leveres som en del av dokumentasjonspakken til oppdraget.​​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 195-22.​​

Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021):
For at dagens gjeldende bestillinger i større grad skal samsvare med behovene for dokumentasjon på fagfeltet og gjeldende indikasjonsordlyd for ibrutinib til tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL), ser Bestillerforum for nye metoder behov for å gjøre noen endringer i oppdrag.

Oppdrag ID2016_002: Oppdraget opprettholdes uendret.

Oppdrag ID2020_033: Oppdraget opprettholdes uendret.

Beslutning
Oppdrag ID2020_035 oppdateres for å bli i henhold til gjeldende indikasjonsordlyd: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte-vurdering (C) for ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab eller obinutuzumab i til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Oppdrag ID2019_026 avbestilles siden dette dekkes av oppdatert oppdrag ID2020_035.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (27.09.2020) finner du her, se sak 181-20. 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjonsbehandling med rituksimab til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 104-20. 

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.06.2020
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
26.04.2023
Ferdigstilt
19.02.2024

Om oppdraget

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 26.02.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2020_035 (PDF)(Publisert 23.01.2024)

Prisnotat (PDF) (datert 14.02.2024)

 

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

  1. Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab eller obinutuzumab innføres ikke til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som i dag er egnet for å motta behandling med FCR (fludarabin, syklofosfamid og rituximab).
  2. Det er tilbudt en pris som ikke står i et rimelig forhold til dokumentert klinisk nytte både for subpopulasjonen med umutert IGHV (immunglobulin heavy-chain variable region)-gen og totalpopulasjonen.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 025-2024.