logo Nye metoder

ID2019_016

Ibrutinib (Imbruvica) - Indikasjon VI

Kombinasjonsbehandling med rituksimab for Waldenstrøms makroglobulinemi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.01.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_016
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av Waldenstrøms makroglobulinemi

Innspill fra kliniker (publisert 05052023)

​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.02.2019)

En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med rituximab til behandling av voksne med Waldenstrøms makroglobulinemi.

Bestillerforum RHF ber samtidig Statens legemiddelverk om på nytt å kontakte firma og gjøre en forenklet metodevurdering på ID2015_010_Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi av voksne med Waldenstrøms makroglobulinemi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (25.02.2019) finner du her, se sak 28-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.02.2019
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
13.03.2020
Ferdigstilt
18.02.2022

Metodevurdering

Prisnotat​ (datert 18.02.2022)

Prisnotat oppdatert (datert 30.03.2023)


 

Beslutning

Beslutning tatt
21.03.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke i kombinasjon med rituksimab til behandling av Waldenströms makroglobulinemi
    2. Betingelsene i nytt pristilbud aksepteres ikke.
    3. Prisen på legemiddelet er for høy i forhold til den dokumenterte kliniske nytten hos en eller flere av disse aktuelle pasientgruppene.
    4. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 068-2023.     

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.03.2022)

  1. Ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab til behandling av Waldenströms makroglobulinemi. 
  2. Legemiddelkostnaden for Imbruvica er høy sammenliknet med andre behandlingsalternativer, og det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på en mulig helsegevinst for Imbruvica sammenliknet med behandlingsalternativene.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.03.2022 under sak 039-2022.