logo Nye metoder

ID2019_026

Ibrutinib (Imbruvica) - Indikasjon VII

Kombinasjonsbehandling med obinutuzumab til kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
11.02.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_026
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling leukemi.

Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021):
For at dagens gjeldende bestillinger i større grad skal samsvare med behovene for dokumentasjon på fagfeltet og gjeldende indikasjonsordlyd for ibrutinib til tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL), ser Bestillerforum for nye metoder behov for å gjøre noen endringer i oppdrag.

Oppdrag ID2016_002: Oppdraget opprettholdes uendret.

Oppdrag ID2020_033: Oppdraget opprettholdes uendret.

Beslutning
Oppdrag ID2020_035 oppdateres for å bli i henhold til gjeldende indikasjonsordlyd: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte-vurdering (C) for ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab eller obinutuzumab i til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Oppdrag ID2019_026 avbestilles siden dette dekkes av oppdatert oppdrag ID2020_035.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (27.09.2020) finner du her, se sak 181-20. 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.03.2019):
Hurtig metodevurdering med oppsummering av behandlingseffekt, kostnader og budsjettkonsekvenser gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med obinutuzumab til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Protokoll fra Bestillerforum RHF (18.03.2019) finner du her, se sak 39-19.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2019
Type
Oppsummering av behandlingseffekt, kostnader og budsjettkonsekvenser
Utreder
Statens legemiddelverk