logo Nye metoder

ID2022_105

Ibrutinib (Imbruvica) - Indikasjon X

Kombinasjonsbehandling i førstelinje med bendamustin og rituksimab til behandling av mantelcellelymfom (MCL) når autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
16.06.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_105
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av en type lymfekreft.

Metodevarsel (16.06.2022)

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Søknaden om markedsføringstillatelse er trukket. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 047-24.

Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med bendamustin og rituksimab i første linje for behandling av mantelcellelymfom når autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 135-22

Metodevurdering

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat. Markedsføringstillatelsen er trukket og Bestillerforum har derfor avbestilt oppdraget. Notatet ble 21.03.2024 sendt til de regionale helseforetakene, som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2022_105 (PDF) (publisert 08.05.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
22.04.2024
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (22.04.2024)

  1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2022_105 Ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med bendamustin og rituksimab i første linje for behandling av mantelcellelymfom når autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) ikke er aktuelt   er avbestilt av Bestillerforum
  2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen
  3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder  

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 27.05.2024. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 27.05.2024 under sak 072-2024.