logo Nye metoder

ID2022_105

Ibrutinib (Imbruvica) - Indikasjon X

Kombinasjonsbehandling i førstelinje med bendamustin og rituksimab til behandling av mantelcellelymfom (MCL) når autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
16.06.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_105
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av en type lymfekreft.

Metodevarsel (16.06.2022)

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Søknaden om markedsføringstillatelse er trukket. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 047-24.

Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med bendamustin og rituksimab i første linje for behandling av mantelcellelymfom når autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 135-22

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.08.2022
Type
En hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Status

Søknaden om markedsføringstillatelse er trukket.