logo Nye metoder

ID2022_067

Ibrutinib (Imbruvica) / venetoklaks (Venclyxto)

Kombinasjon til behandling av tidligere ubehandlede voksne med kronisk lymfatisk leukemi.
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
12.05.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_067
Om metoden
To legemidler (tabletter) brukt i kombinasjon til behandling av en kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som er form for blodkreft.

​Metodevarsel (15.05.2022)

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ibrutinib (Imbruvica) og venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon til behandling av tidligere ubehandlede voksne med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 112-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.06.2022
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
15.02.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
​Statens legemiddelverk har mottatt og validert dokumentasjon fra legemiddelfirma og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.​​