logo Nye metoder

ID2023_105

Atezolizumab (Tecentriq) - Subkutan formulering

Subkutan formulering til bruk ved ulike indikasjoner der det i dag brukes intravenøs formulering
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.10.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_105
Om metoden
Legemiddel (subkutan formulering) til bruk ved ulike indikasjoner der det i dag brukes intravenøs formulering

Anmodning  (publisert 23.11.2023)

 

Bestillerforum for Nye metoder 20.11.2023

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for Atezolizumab (Tecentriq) i subkutan formulering (ID2023_105).

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023) finner du her, se sak 169-23.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.11.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
20.11.2023
Ferdigstilt
13.02.2024

Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 19.02.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (PDF) (datert 08.02.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

  1. Subkutan formulering av atezolizumab (Tecentriq) innføres til bruk ved alle indikasjoner der atezolizumab (Tecentriq) er besluttet innført.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.04.2024.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 038-2024.