logo Nye metoder

ID2024_004

Pembrolizumab (Keytruda)

GYNEKOLOGISK KREFT - Kombinasjon med kjemoradioterapi til behandling av lokalavansert livmorhalskreft
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
21.11.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_004

Anmodning (PDF) (publisert 27.11.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (12.02.2024)

En metodevurdering med en helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte-analyse) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter, basert på innsendt dokumentasjon fra leverandør, for pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoradioterapi til behandling av lokalavansert livmorhalskreft.

Leverandør har mulighet til å registrere legemiddelet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler» for en raskere saksbehandling.

Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 12.02.2024, sak 025-24.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.02.2024
Type
En metodevurdering med en helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte-analyse) med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter

​​​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert, sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) - som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon, som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt, og fageksperter er rekruttert.