logo Nye metoder

ID2024_005

Koncizumab (Alhemo)

Rutinemessig profylakse av blødning hos pasienter med Hemofili B (medfødt faktor IX-mangel) med FIX-inhibitorer og som er 12 år og eldre
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
28.11.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_005
Om metoden
Annen staving: concizumab

Anmodning ID2024_005 (PDF) (publisert 30.11.2023)

Bestillerforum for nye metoder (12.02.2024)

En metodevurdering, uten en helseøkonomisk analyse, med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader, gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter, basert på innsendt dokumentasjon fra leverandør, av koncizumab (Alhemo) som rutinemessig profylakse av blødning hos pasienter med Hemofili B (medfødt faktor IX-mangel) med FIX-inhibitorer og som er 12 år og eldre.

Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 12.02.2024, sak 024-24.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.02.2024
Type
Metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader, og tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert, sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) - som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon, som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt, og fageksperter er rekruttert.