logo Nye metoder

ID2024_007

Enkorafenib og binimetinib

Behandling av voksne med BRAFV600-muterende avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som enten er behandlingsnaive eller har fått tidligere behandling.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
06.12.2023
Sendt inn av
Firma
ID-nummer
ID2024_007
Om metoden
Kombinasjon av legemidler til behandling av en type lungekreft.

Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Anmodning (Publisert 06.12.2023)

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Basert på tilgjengelig dokumentasjon vurderes Braftovi og Mektovi (enkorafenib og binimetinib) til aktuell indikasjon å være sammenlignbar med komparator Tafinlar og Mekinist (Dabrafenib og trametinib) for hovedparten av pasientene.

Beslutning

Sykehusinnkjøp HF utarbeider et prisnotat for enkorafenib og binimetinib (Braftovi og Mektovi) til behandling av voksne med BRAFV600-mutert avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som enten er behandlingsnaive eller har fått tidligere behandling.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 008-24. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.01.2024
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Gjennom utkvittering godkjenner Bestillerforum at et oppdrag er tilfredsstillende besvart. Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotatet er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.