logo Nye metoder

ID2024_009

Palopegteriparatid (Yorvipath)

Behandling av voksne med kronisk hypoparatyreose.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
05.01.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_009

Anmodning ID2024_009 (PDF) (publisert 08.01.2024)
Innspill fra pasientforening ID2024_009 (publisert 09.02.2024)

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

En metodevurdering med en helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte analyse) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter, basert på innsendt dokumentasjon fra leverandør, av palopegteriparatid (Yorvipath) til substitusjonsbehandling av voksne med kronisk hypoparatyreose.

Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 039-24.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2024
Type
En metodevurdering med en helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte analyse) og tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

​​​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert, sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status (18.03.2024)

Direktoratet for medisinske produkter venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjonen som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt, og fageksperter er rekruttert.