logo Nye metoder

ID2024_010

Capivasertib (Truqap)

I kombinasjon med fulvestrant til behandling av lokalavansert eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv / human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ brystkreft hos pasienter som tidligere har fått endokrin behandling.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
08.01.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_010

Anmodning ID2024_010 (PDF) (Publisert 09.01.2024)

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

En metodevurdering med en helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte-analyse) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter, basert på innsendt dokumentasjon fra leverandør, av capivasertib (Truqap) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av lokalavansert eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv / human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ brystkreft hos pasienter som tidligere har fått endokrin behandling.

Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 037-24.

 

 

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2024
Type
Helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte-analyse) og tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon, som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt, og fageksperter er rekruttert.