logo Nye metoder

ID2024_011

Alektinib (Alecensa)

Adjuvant behandling etter tumorreseksjon hos pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i tidlig stadium (stadium IB (≥4 cm) –IIIA)
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
09.01.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_011

Anmodning ID2024_011 (PDF) (publisert 10.01.2024)

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

En metodevurdering, uten en helseøkonomisk analyse, med en oppsummering av effekt og sikkerhet, gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter, basert på innsendt dokumentasjon fra leverandør, av alektinib (Alecensa) til adjuvant behandling etter tumorreseksjon hos pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i tidlig stadium (stadium IB (≥4 cm)–IIIA).

Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 036-24.

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2024
Type
Metodevurdering uten en helseøkonomisk analyse, med en oppsummering av effekt og sikkerhet, og tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon, som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt, og fageksperter er rekruttert.