logo Nye metoder

ID2024_017

Aflibercept (Eylea) 8 mg

Behandling av nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME)
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
23.01.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_017

Anmodning ID2024_017 (PDF) (publisert 24.01.2024)

 

Bestillerforum for nye metoder (22.04.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har opplyst saken i egnethetsvurderingen. En metodevurdering vil i liten grad kunne tilføre ytterligere informasjon av betydning for beslutningstaker.

Beslutning

Et prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF for aflibercept (Eylea) 8 mg til behandling av nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME).

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024, sak 056-24.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.04.2024
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.04.2024
Ferdigstilt
12.06.2024

Generell informasjon

Når prisnotatet er mottatt og utkvittert av Bestillerforum sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status (18.06.2024)

Oppdraget (prisnotatet) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder og dokumentene er (18.06.2024) sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.