logo Nye metoder

ID2024_020

Durvalumab (Imfinzi)

I kombinasjon med platinabasert kjemoterapi, etterfulgt av durvalumab (Imfinzi) som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med avansert eller tilbakevendende endometriekreft.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
19.02.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_020

Anmodning ID2024_020 (PDF) (publisert 21.02.2024)

Leverandør har registrert legemiddelet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler».

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Et prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF for durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med platinabasert kjemoterapi, etterfulgt av durvalumab (Imfinzi) som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med avansert eller tilbakevendende endometriekreft.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 051-24.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2024
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

Status (18.03.2024)

Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat.

​Generell informasjon

Når prisnotatet er mottatt og utkvittert av Bestillerforum sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.