logo Nye metoder

ID2024_023

Fruquintinib (Fruzaqla)

Behandling av voksne med metastatisk kolorektal kreft (mCRC) som tidligere har blitt behandlet med eller ikke anses som kandidater for tilgjengelige terapier, inkludert fluoropyrimidin-, oksaliplatin- og irinotekanbasert kjemoterapi, en anti-VEGF-terapi, en anti-EGFR-terapi og trifluridin/tipiracil (Lonsurf) eller regorafenib (Stivarga)
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 27.05.2024.
Innspillsfrist 30.04.2024

Forslag

Sendt inn
20.03.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_023

Anmodning ID2024_023 (PDF) (publisert 22.03.2024)

Status 22.03.2024

Nye metoder har nå gjennomgått anmodningen og Sykehusinnkjøp HF har gitt en tilbakemelding om at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet.

Det at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering, innebærer at den skal følge vanlig prosess i Nye metoder før den behandles i Bestillerforum. Det vil blant annet si at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) skal utarbeide en egnethetsvurdering av metoden og at det innhentes faglige innspill. Basert på dette vil Bestillerforum ta stilling til om det skal gis et oppdrag, og om DMP skal gjennomføre en metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 27.05.2024.