logo Nye metoder

ID2024_031

Nivolumab (Opdivo)

Kombinasjon med gemcitabin-cisplatin kjemoterapi til førstelinjebehandling for voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk urotelialkreft.
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 27.05.2024.
Innspillsfrist 30.04.2024.

Forslag

Sendt inn
12.04.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_031

Anmodning ID2024_031 (PDF) publisert 16.04.2024

Status (16.04.2024)

Leverandør har registrert legemiddelet i ordningen "Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler".

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 27.05.2024.