logo Nye metoder

ID2024_032

Durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab (Imjudo)

I kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) uten sensibiliserende EGFR-mutasjoner eller ALK-positive mutasjoner
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 17.06.2024.
Innspillsfrist 28.05.2024

Forslag

Sendt inn
16.04.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_032

Anmodning ID2024_032 (PDF) (publisert 17.04.2024) 

Status (18.04.2024) 

Nye metoder har nå gjennomgått anmodningen og Sykehusinnkjøp HF har gitt en tilbakemelding om at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet. 
 
Det at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering, innebærer at den skal følge vanlig prosess i Nye metoder før den behandles i Bestillerforum. Det vil blant annet si at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) skal utarbeide en egnethetsvurdering av metoden og at det innhentes faglige innspill. Basert på dette vil Bestillerforum ta stilling til om det skal gis et oppdrag, og om DMP skal gjennomføre en metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat. 


Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 17.06.2024.