logo Nye metoder

ID2024_033

Lumakaftor/ivakaftor (Orkambi)

Granulat til behandling av cystisk fibrose hos pasienter >1 år som er homozygote for F508 delmutasjonen i CTFR-genet.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
22.04.2024
ID-nummer
ID2024_033

Bestillerforum for nye metoder (22.04.2024)

Lumakaftor/ivakaftor (Orkambi) er tidligere innført til pasienter over 2 år. Legemidlet fikk 04.07.2023 markedsføringstillatelse for pasienter >1 år. Det gis derfor også følgende oppdrag: 


Et prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF for lumakaftor/ivakaftor (Orkambi) granulat til behandling av cystisk fibrose hos pasienter >1 år som er homozygote for F508 delmutasjonen i CTFR-genet.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024, sak 058-24.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.04.2024
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.04.2024
Ferdigstilt
06.05.2024

Generell informasjon

Gjennom utkvittering godkjenner Bestillerforum at et oppdrag er tilfredsstillende besvart. Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 13.05.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.