logo Nye metoder

ID2024_036

Osimertinib (Tagrisso)

Kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktiverende mutasjoner i EGFR.
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 26.08.2024.
Innspillsfrist 06.08.2024.

Forslag

Sendt inn
14.05.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_036

Anmodning ID2024_036 (PDF) (publisert 15.05.2024)

Status 16.05.2024

Nye metoder har nå gjennomgått anmodningen og Sykehusinnkjøp HF har gitt en tilbakemelding om at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet.

Det at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering, innebærer at den skal følge vanlig prosess i Nye metoder før den behandles i Bestillerforum. Det vil blant annet si at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) skal utarbeide en egnethetsvurdering av metoden og at det innhentes faglige innspill. Basert på dette vil Bestillerforum ta stilling til om det skal gis et oppdrag, og om DMP skal gjennomføre en metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 26.08.2024.