logo Nye metoder

ID2024_038

Benralizumab (Fasenra)

Tilleggsbehandling hos pasienter med relapserende remitterende eller refraktær eosinofil granulomatose med polyangiit (EGPA)
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 23.09.2024.
Innspillsfrist 03.09.2024

Forslag

Sendt inn
11.06.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_038

Anmodning ID2024_038 (PDF) (publisert 12.06.2024)

 

Status (12.06.2024)

Nye metoder gjennomgår anmodningen. Sykehusinnkjøp HF har gitt en tilbakemelding om at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet.

Det at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering, innebærer at den skal følge vanlig prosess i Nye metoder før den behandles i Bestillerforum. Det vil blant annet si at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) skal utarbeide en egnethetsvurdering av metoden og at det innhentes faglige innspill. Basert på dette vil Bestillerforum ta stilling til om det skal gis et oppdrag, og om DMP skal gjennomføre en metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 23.09.2024.