logo Nye metoder

ID2024_042

Risdiplam (Evrysdi)

Til behandling av voksne med SMA type 2 som ikke kan få behandling intratekalt med nusinersen.
Forslag mottatt / åpent for innspill

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 21.10.2024.
Innspillsfrist 01.10.2024.

Forslag

Sendt inn
21.06.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2024_042

Leverandøren har anmodet om en vurdering av en subpopulasjon av ID2020_104. Beslutningsforum for nye metoder besluttet 24.04.2023 at metoden ikke innføres til voksne med en klinisk diagnose av type 1, type 2 eller type 3 SMA. Link til metodeside. Denne beslutningen er gjeldende inntil en ny beslutning fra Beslutningsforum foreligger.

Anmodning ID2024_042 (PDF)  (publisert 27.06.2024)

Status 02.07.2024

Nye metoder har nå gjennomgått anmodningen og Sykehusinnkjøp HF har gitt en tilbakemelding om at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet.

Det at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering, innebærer at den skal følge vanlig prosess i Nye metoder før den behandles i Bestillerforum. Det vil blant annet si at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) skal utarbeide en egnethetsvurdering av metoden og at det innhentes faglige innspill. Basert på dette vil Bestillerforum ta stilling til om det skal gis et oppdrag, og om DMP skal gjennomføre en metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 21.10.2024.