logo Nye metoder

ID2014_021

Idelalisib (Zydelig) - Indikasjon II

Til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). I kombinasjon med rituximab
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2014
Sendt inn av
Leverandør, Gilead Sciences Norway A/S
ID-nummer
ID2014_021
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av kronisk lymfatisk leukemi i kombinasjon med rituximab

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

 

Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.09.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
30.10.2014
Ferdigstilt
01.10.2015

Beslutning

Beslutning tatt
14.12.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2015)

​Idelalisib (Zydelig®) i kombinasjon med rituksimab innføres til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som:
• har fått minst én behandling tidligere, eller
• førstelinjebehandling når det foreligger 17p-delesjon eller TP53-mutasjon hos pasienter hvor kjemo-/immunterapi ikke er egnet.
 
Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens fremforhandlede prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.

2. Fremtidige indikasjoner er ikke omfattet av denne beslutningen, og det må gjøres nye kostnadsvurderinger for nye indikasjoner. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal samme pris skal gjelde for alle indikasjoner.
 
3. Pasienter som starter behandling med ibrutinib (Imbruvica®) eller idelalisib (Zydelig®) i kombinasjon med rituksimab for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) behandles med det av disse to alternativer som samlet sett gir lavest behandlingskostnad.

Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2015 - Protokoll

Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2015 - Innkalling og saksdokumenter