logo Nye metoder

ID2019_126

Iksekizumab (Taltz) - Indikasjon III

Behandling av voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi og til behandling av voksne pasienter med aktiv ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har respondert utilstrekkelig på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)
Metodevurdering ferdigstilt

Forslag

Sendt inn
14.11.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_126

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020)*
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for iksekizumab (Taltz) til behandling av voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi og til behandling av voksne pasienter med aktiv ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har respondert utilstrekkelig på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 008-20.

*Oppdatert 11.03.2024. Tidligere beslutning:
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (A)gjennomføres ved Statens legemiddelverk for iksekizumab (Taltz) til behandling ved aksial spondyloartritt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Forenklet metodevurdering (A) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

 

Status (22.03.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har levert et notat. (se under).

Notat ID2019_126 (PDF) (publisert 22.03.2024)

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.