logo Nye metoder

ID2019_130

Iksekizumab (Taltz) - Indikasjon IV

Behandling av plakkpsoriasis hos barn over 6 år.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.12.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_130
Om metoden
Legemiddel til behandling av hudsykdommen psoriasis hos barn

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber Sykehusinnkjøp HF, LIS utarbeide et prisnotat for iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis hos barn over 6 år. Prisnotatet sendes til utkvittering hos Bestillerforum RHF i vanlig prosedyre.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 012-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
21.01.2021
Ferdigstilt
26.04.2021

​​Prisnotatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 30.04.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

  1. Iksekizumab (Taltz) innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos ungdom og barn over 6 år som er aktuelle for systemisk behandling.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet. ​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 060​-2021.