logo Nye metoder

ID2019_075

Imipenem, cilastatin og relebactam (Recarbrio)

Infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative organismer hos voksne med begrensede behandlingsalternativer.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.06.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_075
Om metoden
Antibiotikakombinasjon til behandling av vanskelige bakterieinfeksjoner.

​Metodevarsel
Innspill fra leverandør (27.06.2019)

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Et prisnotat gjennomføres ved Sykehusinnkjøp HF, LIS for imipenem/cilastatin/relebactam til behandling av gramnegative bakterielle infeksjoner. Prisnotatet sendes til utkvittering hos Bestillerforum RHF i vanlig prosedyre.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 120-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.08.2019
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
26.08.2019
Ferdigstilt
19.03.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 31.03.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.04.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.04.2020)

  1. Imipenem/cilastatin/relebactam (Recarbrio) kan innføres som et siste alternativ til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative organismer hos voksne med begrensede behandlingsalternativer.
  2. Behandlingen må skje i tråd med offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antimikrobielle midler.
  3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  4. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. mai 2020.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.04.2020 under sak 37-2020.