logo Nye metoder

ID2019_102

Imlifidase (Idefirix)

Desensibiliserende behandling av voksne nyretransplantasjonspasienter med svært høy sensibilitet og positiv kryssmatch mot en tilgjengelig, avdød donor.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.09.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_102
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som forberedende behandling som skal forhindre avstøtning av transplantert nyre.

​​Metodevarsel (oppdatert okt. 2020)

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.2020)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Imlifidase (Idefirix) indisert til desensibiliserende behandling av voksne nyretransplantasjons-pasienter med svært høy sensibilitet og positiv kryssmatch mot en tilgjengelig, avdød donor. Bruken av Idefirix bør forbeholdes pasienter som sannsynligvis ikke vil være aktuelle for transplantasjon gjennom tildelingssystemet for tilgjengelige nyrer, inkludert prioriteringsprogrammer for pasienter med svært høy sensibilitet. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 207-20.

 

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

Ikke aktuell for nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Statens legemiddelverk melder inn saken på ny når ytterligere dokumentasjon foreligger.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 182-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.11.2020
Type
Hurtig metodevurdering (C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
27.07.2021
Ferdigstilt
11.05.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

​Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 23.05.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (utkvittert og publisert 23.05.2022)

Prisnotat (publisert 20.06.2022)

Prisnotat​ (datert 08.08.2022)

 

 

Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

  1. Imlifidase (Idefirix) innføres ikke til desensibiliserende behandling av voksne nyretransplantasjonspasienter med svært høy sensibilitet mot vevstyper (HLA) og positiv kryssmatch mot en tilgjengelig, avdød donor.     
  2. Prisen på legemidlet er for høy i forhold til den dokumenterte nytten. 
  3. Med den svært store usikkerheten knyttet til nytten av metoden, er det behov for en betydelig redusert pris for at metoden skal vurderes på nytt.  
  4. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 130-2022. ​​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06.2022)

  1. Imlifidase (Idefirix) innføres ikke til desensibiliserende behandling av voksne nyretransplantasjonspasienter med svært høy sensibilitet mot vevstyper (HLA) og positiv kryssmatch mot en tilgjengelig, avdød donor.    
  2. Prisen for legemidlet er for høy i forhold til den dokumenterte nytten.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 078-2022.