logo Nye metoder

ID2021_097, ID2024_003

Inebilizumab (Uplizna)

Monoterapi for behandling av voksne pasienter med neuromyelitis opticaspektrumforstyrrelser (NMOSD) som er anti-akvaporin-4 immunglobulin G (AQP4-IgG)-seropositive
Beslutning foreligger

Kort om siste status

Det foreligger en beslutning fra Interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023) om at inebilizumab ikke skal benyttes til behandling av voksne med neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelse. Bestillerforum har besluttet at det skal gjennomføres en helseøkonomisk analyse og utarbeides et prisnotat. 

Forslag

Sendt inn
17.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_097, ID2024_003

Anmodning ID2024_003 (PDF) (publisert 27.11.2023)

Bestillerforum for nye metoder (12.02.2024)

Dagens standardbehandling er rituksimab.

Beslutning

En metodevurdering med en helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte-analyse) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter, basert på innsendt dokumentasjon fra leverandør, for inebilizumab (Uplizna) i monoterapi for behandling av voksne pasienter med neuromyelitis opticaspektrumforstyrrelser (NMOSD) som er anti-akvaporin-4 immunglobulin G (AQP4-IgG)-seropositive. Komparatorer skal være henholdsvis rituksimab og placebo.

Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 12.02.2024, sak 023-24.

***

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken kan sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning. (ID2021_097)

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 109 -23. 

***

​​​Metodevarsel

Beslutning  i Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021):

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for inebilizumab til behandling av voksne med neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser. Prisnotat utarbeides av
Sykehusinnkjøp HF, LIS. (ID2021_097)

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​, se sak 155-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.02.2024
Type
Metodevurdering med en helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte-analyse) med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert, sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) - som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon, som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt, og fageksperter er rekruttert.

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023)
 

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2021_097 Inebilizumab til behandling av voksne med neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 115-2023.