logo Nye metoder

ID2022_072

Infigratinib

Behandling av voksne med tidligere behandlet ikke-resekterbar lokalavansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.05.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_072
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av sjelden type kreft i gallegang/galleveier

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022):
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget da firma har trukket sin søknader om markedsføringstillatelse. Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder videre håndtering av saken.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 218-22. ..................................................................................................................................

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)
Bestillerforum for nye metoder ville foretrukket en kostnad-nytte vurdering (C), men dokumentasjonsgrunnlaget vurderes å være utilstrekkelig for en slik analyse.

Bestillerforum for nye metoder gir et oppdrag om et metodevurderingsløp som samsvarer med oppdraget for pemigatinib (Pemazyre) til tilsvarende indikasjon (ID2020_059).

Beslutning
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Infigratinib til behandling av voksne med tidligere behandlet ikke-resekterbar lokalavansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 117-22.

Beslutning

Beslutning tatt
23.01.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

​Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (23.01.2023)​

  • ​Fagdirektørmøte tar til orientering at følgende oppdrag er avbestilt av Bestillerforum: ID2022_072 Infigratinib til behandling av voksne med tidligere behandlet ikke-resekterbar lokalavansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft)
  • Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
  • Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder. 


Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 016-2023.​ ​