logo Nye metoder

ID2018_033

Inotersen (Tegsedi)

Behandling av polynevropati i stadium 1 eller 2 hos voksne pasienter medhereditær transtyretin amyloidose (hATTR).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.04.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_033

​Metodevarsel

Endelig indikasjon (markedsføringstillatelse)

Inotersen (Tegsedi) er indisert til behandling av polynevropati i stadium 1 eller 2 hos voksne pasienter medhereditær transtyretin amyloidose (hATTR).  

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 012-24. 

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.05.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for inotersen til behandling av hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose under forutsetning av at det finnes dokumentasjonsgrunnlag.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.05.2018) finner du her, se sak 64-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.05.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

​Status

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen og Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har dermed ikke kunnet påbegynne arbeidet med metodevurdering.

DMP har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Saken sendes til beslutning i de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2018_033 (PDF) (Publisert 25.01.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (12.02.2024)

  1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2018_033 Inotersen til behandling av polynevropati i stadium 1 eller 2 hos voksne pasienter med hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose er avbestilt av Bestillerforum
  2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen
  3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder  

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 043-2024.