logo Nye metoder

ID2016_087

Inotuzumab ozogamicin (Besponsa)

Behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.11.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_087
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (12.12.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for inotuzumab ozogamicin til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi.

 

Referat fra Bestillerforum RHF (12.12.2016) finner du her, se sak 146-16.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.12.2017
Ferdigstilt
03.09.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 26.09.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
22.10.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutningsforum for nye metoder (22.10.2018)

Inotuzumab ozogamicin (Besponsa) kan innføres som bro til allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon hos pasienter med tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi.