logo Nye metoder

ID2016_011

Intensive habiliteringsprogram for barn/unge med hjerneskade

Skal norsk spesialisthelsetjeneste finansiere behandlingstilbud initiert og koordinert av utenlandske institutter når behandlingseffekt ikke er dokumentert?
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.02.2016
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Helse Nord RHF
ID-nummer
ID2016_011
Om metoden
Utenlandske intensive habiliteringsprogram er omdiskutert og svært ressurskrevende. Metodene som benyttes kommer i tillegg til oppfølging ved regionale barnerehabilitering/habiliteringstilbud.

Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016)
Fullstendig metodevurdering gjennomføres vedrørende utenlandske intensive habiliteringsprogram for barn/unge med hjerneskade ved Kunnskapssenteret.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.03.2016
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
14.03.2016
Ferdigstilt
08.03.2017

Rapporten -Vurdering av fire utenlandske intensive habiliteringsprogram for barn/unge med hjerneskade-er klarert av Bestillerforum RHF 13.03.2017 og sendt til beslutning.

Fullstendig metodevurdering

 

Rapporten- Vurdering av Petø metoden for barn og unge med hjerneskade-er klarert av Bestillerforum RHF 24.01.2018 og sendt til beslutning.

Fullstendig metodevurdering

 

 

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

A) Det er ikke dokumentert sikker forskjell i effekt mellom Petø-metoden og vanlige behandlingsmetoder for barn og unge med hjerneskade.

B) Beslutningsforum for nye metoder ber derfor om at:

  1. Det legges til rette for å utvikle ny kunnskap og forske på effekt av behandlingstilbud for barn og unge med hjerneskade. Det vil være aktuelt med internasjonalt samarbeid ved gjennomføring av studier.
  2. Beslutningsforum for nye metoder viser til sak 80-2017 Intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade - presisering, jf. sak 51-2017 (møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. september 2017) om at det skal utvikles nye behandlingstilbud for barn og unge med hjerneskade. Når det gjelder Petø-metoden legges det vekt på at behandlingstilbudene bør ha minst mulig variasjon på kvalitet og tilgjengelighet på tvers av regionene.
  3. Inntil videre kan Petø-metoden fortsatt brukes. Når arbeidet skissert under punkt 2 er ferdig, skal det i lys av dette arbeidet gjøres en vurdering av hvilken rolle Petø skal ha i det fremtidige behandlingstilbudet.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.02.2018 finner du her, se sak 23-2018.
 

1. På grunn av manglende dokumentert nytte skal følgende habiliteringsprogrammer for barn og unge med hjerneskade ikke benyttes i spesialisthelsetjenesten etter at nye tilbud er etablert:

• Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation

• Institutes for the Achievement of Human Potential program

• Family Hope Center program

• Kozijavkin-metoden

 

2. Så snart det er utviklet annen type helsehjelp, gis det ikke tilbud til nye barn i disse ordningene. Det vil allikevel legges til rette for en overgangsordning på inntil fem år for de barn og deres familier som allerede bruker metodene som er ført opp under punkt 1.

 

3. Annen type helsehjelp til denne pasientgruppen skal utvikles så raskt som mulig sammen med interesseorganisasjoner og foreldre/pårørende til de aktuelle barna. Beslutningsforum for nye metoder ber om at det settes i gang et nasjonalt arbeid for å samle dokumentasjon og utvikle nye behandlingstilbud til denne pasientgruppen. Fagdirektørene i RHF-ene er ansvarlig for å starte arbeidet og rapportere tilbake til Beslutningsforum for nye metoder.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2017 finner du her, se sak 80-2017.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (09.06.2017):

1. Følgende habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade skal ikke benyttes i spesialisthelsetjenesten, siden disse ikke har vist dokumentert effekt:

  • Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation
  • Institutes for the Achievement of Human Potential program
  • Family Hope Center program
  • Kozijavkin-metoden

2. Det gis ikke tilbud til nye barn i disse ordningene.

3. Tilbudet til barn og deres familier som allerede bruker metodene avvikles og erstattes med annen helsehjelp i løpet av en periode på fem år.

4. Annen type helsehjelp til denne pasientgruppen skal utvikles sammen med foreldre/pårørende til de aktuelle barna.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 09.06.2017 finner du her, se sak 51-2017.