logo Nye metoder

ID2019_086

Intrakoronar litotripsi

Behandling av koronararteriesykdom (åreforkalkning / aterosklerose)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.08.2019
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2019_086
Om metoden
Viderutvikling av konvensjonell koronar behandling hvor integrerte elektroder i ballongkateter gir sjokkbølger (litropsi) som bryter ned kalkavleiringer på innsiden av blodkaret

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet og med et litteratursøk fokusert mot primærstudier utført etter juli 2018 gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for intrakoronar litotripsi til behandling av koronararteriesykdom (åreforkalkning / aterosklerose). Kliniske eksperter  involveres i metodevurderingen på vanlig måte.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 215-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2019)

Metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet av intrakoronar litotripsi til behandling av koronararteriesykdom. Folkehelseinstituttet påbegynner arbeidet og kommer tilbake til Bestillerforum RHF med forslag på nivå for metodevurdering.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 153-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.10.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
27.01.2020
Ferdigstilt
17.09.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 24.09.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
15.02.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (15.02.2021)

1. Metoden er allerede tatt i bruk. Tilbakemeldinger fra fagmiljøene er at metoden vurderes som egnet til et fåtall pasienter hvor annen behandling ikke er aktuell. Det foreligger imidlertid ingen vitenskapelig dokumentasjon for metodens effekt og sikkerhet. Folkehelseinstituttet har i metodevurderingen ikke identifisert studier som kan dokumentere effekt og sikkerhet av behandlingen, og anbefaler at det gjennomføres randomiserte studier.


2. Beslutningsforum for nye metoder ber de regionale fagdirektørene om å utarbeide felles nasjonale kriterier for bruk av metoden sammen med fagmiljøene. Det bes også om at det vurderes hvordan utvikling av kunnskap om metodens effekt og sikkerhet kan ivaretas.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 15.02.2021 under sak 012-2021.