logo Nye metoder

ID2020_020

Intravenøs immunoglobulin (IVIg)

Behandling ved PANS og PANDAS hos barn
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.03.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, OUS, Rikshospitalet
ID-nummer
ID2020_020
Om metoden
Immunmodulerende behandling ved PANS (Paediatric Acute onset Neuropsychiatric Syndrome) og PANDAS (Paediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal infection) hos barn.

​Forslagsskjema

Innspillsskjema fra pasientforening

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om å gjennomføre et forenklet søk og deretter i samarbeid med Statens legemiddelverk utarbeide et notat som inkluderer en oppsummering og vurdering av innholdet i en nylig publisert svensk
metodevurdering i et norsk sammendrag.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 085-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Notat som inkluderer en oppsummerer og vurdering av innholdet i en nylig publisert svensk metodevurdering i et norsk sammendrag
Utreder
Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet
Påbegynt
25.05.2020
Ferdigstilt
03.03.2021

​Metodevurderingen er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 08.03.2021, og 09.03.2021 sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
26.04.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)​

    1. Intravenøs immunoglobulin innføres ikke til behandling av PANS og PANDAS hos barn.
    2. Dokumentasjonsgrunnlaget for behandlingen er svært begrenset og av lav kvalitet, samt at det er usikkerhet om klinisk nytte av behandlingen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 035-2021.